Door de Hoge Raad is op 24 december 2021 besloten dat de bestaande box 3 wetgeving onhoudbaar is wegens schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen. Rechtsherstel moet worden verleend door middel van een heffing over werkelijk rendement. In reactie daarop heeft de staatssecretaris alle bezwaren in het kader van de massaalbezwaarprocedures over 2017 tot en met 2020 toegekend.

Wat betekent dit voor u?

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen uw aanslag inkomstenbelasting voor de belastingjaren van 2017 tot en met 2020 dan is uw bezwaar reeds toegekend en zal u automatisch rechtsherstel krijgen. Het rechtsherstel bestaat eruit dat u belasting terugkrijgt als uw forfaitaire rendement op basis van een nieuwe rekenwijze lager is dan het forfaitaire rendement op basis van de huidige rekenwijze. Wat de mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op het rechtsherstel als u geen bezwaar hebt gemaakt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Box 3 in 2021 en 2022: rechtsherstel of oude berekeningswijze

Voor de jaren 2021 en 2022 stelt het kabinet voor om rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe forfaitaire berekeningsmethode die het werkelijke rendement zo goed mogelijk benadert. Maar als het nieuw berekende forfaitaire rendement hoger is dan het rendement zoals dat met de oude berekeningswijze werd berekend dan mag nog steeds op de oude berekeningswijze worden teruggevallen.

Box 3 in 2023 en 2024: tijdelijke vormgeving

Het kabinet stelt voor om de spoedwetgeving voor box 3 in 2023 en 2024 aan te laten sluiten bij de vormgeving van het rechtsherstel. Het grote verschil met de jaren 2021 en 2022, is dat belastingplichtigen met de tijdelijke vormgeving van box 3 ook méér belasting verschuldigd kunnen worden dan in het huidige systeem. Het huidige systeem komt immers vanaf 2023 te vervallen en biedt dan geen soelaas meer.

Box 3 vanaf 2025: heffing over werkelijk rendement

Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Er wordt dus niet gekozen voor een vermogenswinstbelasting, waarbij jaarlijks alleen de reguliere inkomsten en de vermogenswinsten (bij verkoop van een vermogensbestanddeel) worden belast. De keuze voor een vermogensaanwasbelasting is onder andere gemaakt om langdurig uitstel van belastingheffing te voorkomen. Waarschijnlijk gaat de regeling het ook mogelijk maken om box 3 verliezen van enig jaar te verrekenen met box 3 inkomsten van een ander jaar. Maar de exacte vormgeving daarvan moet nog bepaald worden.

Conclusie

Box 3 houdt de gemoederen de komende jaren nog wel even bezig. Laat u dan ook goed adviseren over uw specifieke situatie in box 3 zodat u niet te veel belasting hoeft af te dragen over uw vermogen.

CategoryAlgemeen
logo-footer