De strijd van belastingplichtigen tegen de in hun ogen te hoge box 3 heffing duurt nog steeds voort zodat er ook voor 2020 bezwaar zal moeten worden gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting om mogelijk een vermindering van deze heffing over 2020 te bewerkstelligen.

Al enkele jaren wordt er op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 waar belasting wordt geheven over het privévermogen. De reden hiervan is dat het wettelijk vastgestelde fictieve rendement waarover belasting wordt geheven onmogelijk haalbaar is met de huidige rentetarieven als belastingplichtigen ervoor kiezen om hun vermogen voornamelijk op bankrekeningen te zetten. Dit kan in strijd worden geacht met Europese wetgeving waardoor de overheid verplicht zou kunnen worden om compensatie te bieden aan de mensen die dit heeft geschaad.

Omdat er voor eerdere jaren nog geen (definitief) oordeel is geveld door de Hoge Raad heeft de staatssecretaris ook voor 2020 aangegeven dat de bezwaren die worden ingediend tegen de box 3-heffing onder de massaalbezwaarprocedure vallen. Dit houdt in dat de fiscus samen met diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteert die voorgelegd worden aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de fiscus een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaal bezwaarprocedure voor 2020.

Wanneer je geen bezwaar hebt gemaakt en dus niet deelneemt aan de massaal bezwaarprocedure, vis je bij een eventuele positieve uitspraak van de rechters achter het net en krijg je geen compensatie. Bezwaar maken moet binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Hou deze termijn dus goed in de gaten en zorg dat het bewaar tijdig wordt ingediend.

CategoryAlgemeen
logo-footer