Door het kabinet is inmiddels een groot pakket aan maatregelen aangekondigd om de financiële klappen van de corona crisis het hoofd te bieden. Het pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt. De belangrijkste regelingen voor u zijn de volgende:

 

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De bestaande werktijdverkorting-regeling wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ondernemers die omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode van drie maanden kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.

Let op! Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo snel als maar mogelijk is zal worden opengesteld, zodat men aanvragen kan indienen.

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook kan een lening van maximaal € 10.157 worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. Hiervoor geldt een lager rentepercentage en wordt het mogelijk de aflossingsverplichting uit te stellen.


Let op! Ook deze regeling is nog niet opengesteld en toegezegd is dat dit zo snel als maar mogelijk is geregeld zal worden, zodat men aanvragen kan indienen bij de gemeente.

 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting

Reeds eerder was duidelijk dat er makkelijker uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor belastingschulden. Het moet dan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting. In een eerder stadium was er sprake van dat er direct een verklaring van een derde deskundige bij dit verzoek moest worden gevoegd. Inmiddels is duidelijk dat dat niet meer hoeft. De verklaring van de derde deskundige hoeft pas op een later tijdstip te worden verstuurd aan de Belastingdienst.

Let op! Van deze regeling kan wel direct gebruik gemaakt worden. Maar aanvragen van uitstel van betaling is pas mogelijk op het moment dat er ook daadwerkelijk een (naheffings-) aanslag is opgelegd. Voor de btw en loonbelasting zal er eerst gewoon aangifte moeten worden gedaan en kan er pas uitstel worden gevraagd op het moment dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd vanwege het niet tijdig betalen.

 

4. Openstelling noodloket

Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Let op! Ook deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt en is op dit moment nog niet aan te vragen.

 

5. Diverse regelingen banken

Er bereiken ons berichten dat ook de banken maatregelen aan het treffen zijn om ondernemers te helpen deze moeilijke periode door te komen. Zo geeft de Rabobank al de mogelijkheid om de aflosverplichtingen op zakelijke financieringen voor een periode van 3 tot 6 maanden op te schorten en schijnt het bij ABN Amro mogelijk te worden om ook op de privé hypotheek een aflospauze in te lassen. Welke specifieke mogelijkheden uw bank biedt, kunnen wij op dit moment uiteraard ook (nog) niet zeggen. Maar contact met uw bank opnemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, is zeker aan te raden.

Zoals uit het voorgaande blijkt, is van veel regelingen op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte criteria zijn en wanneer aanmelden mogelijk is. Uiteraard houden wij dit scherp voor u in de gaten en zullen wij u nader informeren als er meer bekend is. Het is al wel mogelijk om bij ons aan te geven dat we voor u uitstel van betaling voor de diverse belastingen moeten aanvragen en u kunt ook alvast aangeven van welke van de aangekondigde regelingen u graag gebruik wil maken. Wij zullen dan voor u aan de slag gaan als de regelingen zijn uitgewerkt en de aanvragen gedaan kunnen worden.