De Baangerelateerde investeringskorting oftewel de BIK-regeling, waarmee ondernemingen met personeel werden gestimuleerd om juist in de coronapandemie investeringen te doen, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Het kabinet stelt nu voor om in plaats van de BIK-regeling, die een korting vormde op de af te dragen loonheffing, de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) voor werkgevers in 2021 te verlagen. De reden voor het intrekken van de BIK-regeling is gelegen in het feit dat uit overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK-regeling als ongeoorloofde staatssteun beschouwen.

Een verlaging van de werkgeverspremie AWf, waarmee werkgevers meebetalen aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken, verlaagt de loonkosten voor alle werkgevers. Zodoende profiteren alle werkgevers in Nederland mee van de verlaging van de AWf-premie terwijl de BIK-regeling enkel door de werkgevers kon worden benut die investeringen zouden doen die voldeden aan de voorwaarden.

Voor de intrekking van de BIK-regeling is nog wel een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.

CategoryAlgemeen
logo-footer