Als ondernemer kunt u met verschillende belastingen te maken krijgen, zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Hiervoor heeft u een belastingadviseur nodig die thuis is in de fiscale wet- en regelgeving. Wij beschikken over de fiscale kennis om uw belastingzaken te regelen. Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor uw aangifte inkomstenbelasting en andere fiscale problemen.

Omzetbelasting

Btw-systeem

Btw betekent: belasting over de toegevoegde waarde. Het geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. U bent btw verschuldigd over uw totale omzet, maar mag de btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw verkoopprijs en uw inkoopprijs (plus onkosten).

 

Hoewel omzetbelasting en btw dus niet hetzelfde betekenen, wordt hierna toch de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting. Dat gebeurt omdat de term btw meer is geaccepteerd en de term omzetbelasting momenteel zelfs discutabel is.

 

Administratieve verplichtingen voor de btw

Voor ondernemers geldt in principe een administratieplicht. Die verplichting geldt voor meerdere belastingen, zoals voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting en ook voor de btw. Een goede administratie vergemakkelijkt het doen van aangifte. De aangiften vragen namelijk gegevens waarover u alleen maar kunt beschikken als u een overzichtelijke en duidelijke administratie voert.

 

Btw-administratie

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet betalen. U moet bijvoorbeeld overzichten bijhouden van uitgaande en ontvangen facturen. Bij leveringen en diensten tussen ondernemers is de btw die de leverancier is verschuldigd bij de afnemer weer aftrekbaar. De afnemer kan meestal alleen btw aftrekken als hij beschikt over een op een juiste wijze opgemaakte factuur van zijn leverancier.

 

Binnen of buiten de EU

Bij de administratie van uw handelsgegevens moet u onderscheid maken tussen handel die u drijft met landen binnen de EU en met landen buiten de EU.

 

Doel van een btw-administratie

Een betrouwbare, duidelijke en volledige administratie is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering, voor het correct kunnen invullen van uw btw-aangifte, eventueel voor de Opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen) en voor de controle door de Belastingdienst. Uw moet uw administratie overzichtelijk en zodanig gedetailleerd bijhouden dat duidelijk blijkt hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet voldoen.

 

U bent vrij in het kiezen van een boekhoudsysteem. Het gaat erom dat aan uw boekhouding voldoende gegevens kunnen worden ontleend voor het periodiek invullen van de aangifte btw en zonodig voor de Opgaaf ICL. Het niveau van de boekhouding kan variëren van een eenvoudige handmatig bijgehouden administratie tot een complexe geautomatiseerde vastlegging van gegevens. Het niveau van de administratie moet echter wel in overeenstemming zijn met de aard en omvang van uw onderneming.

 

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting, vrijwel iedereen heeft hiermee temaken. Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen.

Vanaf 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel met drie boxen, voor:
• werk (inclusief onderneming) en (eigen) woning;
• aanmerkelijk belang;
• sparen en beleggen.

Elke box heeft zijn eigen (progressieve dan wel vaste) tarief. Het is dan ook van belang dat de inkomstenbestanddelen aan de juiste box worden toegerekend.

SRL accountants en belastingadviseurs beschikt over de kennis en ervaring die vereist is om u snel door het woud van wettelijke bepalingen te leiden. Zeker wanneer het gaat om bijzondere deelgebieden van de inkomstenbelasting, zoals de auto van de zaak, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen, toerekening van inkomsten aan de partner, naast uw loon nog andere inkomsten, recht op aftrekposten e.d., waarvoor specialistische kennis nodig is, is het prettig om een beroep te kunnen doen op onze specialisten. Uw aangifte inkomstenbelasting is bij ons in goede handen.

Loonbelasting

Als u inhoudingsplichtig bent, moet u aangifte loonheffingen doen. Volgens de regelgeving moet u als werkgever elke maand of elke 4 weken per werknemer een digitale loonaangifte indienen. Naar aanleiding van deze aangifte betaalt u aan de Belastingdienst het totaalbedrag aan loonheffing en sociale premies.
SRL accountants en belastingadviseurs neemt u de zorg voor de loonaangifte graag uit handen.

Aangifte loonheffingen

De aangifte loonheffingen bestaat uit een collectief deel en een werknemersdeel. Als u aangifte doet, levert u ons de volgende gegevens:

Werknemersgegevens

Dit zijn de gedetailleerde gegevens per dienstbetrekking (inkomstenverhouding).
collectieve gegevens
Dit zijn:
uw algemene gegevens, zoals uw naam en adres
de totalen van de loon- en loonheffingengegevens van alle werknemers
de bedragen van de premiekortingen, eindheffingen en afdrachtverminderingen
Werknemersgegevens

De werknemersgegevens van de aangifte gaan vervolgens naar de Belastingdienst. Verschillende organisaties, zoals UWV, Belastingdienst, CBS en gemeenten, gebruiken de gegevens. UWV gebruikt de gegevens voor de vaststelling van uitkeringen, zoals een WW-uitkering. Het is dus erg belangrijk dat de gegevens actueel, juist en volledig zijn.

Vennootschapsbelasting

Lichamen

Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen, eventueel gecorrigeerd aan de hand van diverse fiscale regelingen . Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met een aandelenkapitaal en coöperaties. De meest voorkomende lichamen zijn:

naamloze vennootschap (nv)
besloten vennootschap (bv)

Stichtingen en verenigingen

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven. Lichamen die in Nederland gevestigd zijn, worden beschouwd als binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Het tarief van de vennootschapsbelasting is een stuk lager dan het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Wel dient er op een later tijdstip over de dividenduitkeringen nog dividendbelasting betaald te worden.
Aangezien de tarieven voor de vennootschapsbelasting momenteel historisch gezien laag zijn, wordt de keuze voor de BV (vennootschapsbelasting) steeds interessanter ten opzichte van de eenmanszaak (inkomstenbelasting). Uiteraard is dit afhankelijk van het winstniveau.

Wij kunnen voor u nagaan wat voor uw onderneming het beste is.

De Belastingdienst onderscheidt lichamen van natuurlijke personen. Waar natuurlijke personen aangifte inkomstenbelasting doen, daar doen lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte vennootschapsbelasting.

Belasting in Nederland

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

de plaats waar de leiding is gevestigd
de plaats van het hoofdkantoor
de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt
Lichamen opgericht naar Nederlands recht worden volgens de Wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd.

Deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling zorgt dat winsten en verliezen uit een deelneming geen deel uitmaken van uw belastbare winst. Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om dividend. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast en de verliezen zijn niet aftrekbaar.

Verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar kunt u op 2 manieren verrekenen:
U verrekent het verlies van het jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back genoemd. Carry back betekent verrekening met winst uit het verleden.
U verrekent het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.

Verrekening door carry forward

Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar.

Wanneer verliezen niet verrekenen?

In 3 situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt verliezen misschien niet verrekenen in de volgende situaties:

Er treedt een belangenwijziging in de vennootschap op.
Er is sprake is van houdsterverliezen.
Uw beleggingsinstelling werd in een eerdere periode niet als beleggingsinstelling aangemerkt.

Schenk- en erfbelasting

Indien u de verkrijger van een schenking of een erfenis bent, krijgt u te maken met schenk- of erfbelasting. Voor deze belastingen gelden vele vrijstellingen. Door hiervan slim gebruik te maken, kan de verschuldigde belasting worden beperkt of kan zelfs worden voorkomen dat u belasting verschuldigd bent. Met hulp van een goede adviseur kunt u dus een aanzienlijk bedrag aan belasting besparen.