Zoals reeds eerder was uitgelekt, is met Prinsjesdag het voorstel gedaan om de belastingvrije schenking ten behoeve van de eigen woning af te schaffen per 1-1-2023. Naar verwachting zal dit voorstel ook zeker worden aangenomen aangezien het ook al in het regeerakkoord was opgenomen. Om dus nog van deze schenkingsvrijstelling gebruik te maken, is het…

Met Prinsjesdag zijn een aantal fiscale wetsvoorstellen gepresenteerd waarin belangrijke wijzigingen voor de BV en de DGA zijn opgenomen. In deze bijdrage zullen we deze toelichten en kunt u lezen wat u mogelijk nog dit jaar kunt doen om onwenselijke gevolgen te voorkomen. Ten eerste worden de tariefschijven en de tarieven in de vennootschapsbelasting aangepast….

Op Prinsjesdag zijn weer allerlei fiscale wetsvoorstellen gedaan welke invloed gaan hebben op uw portemonnee en er mogelijk toe leiden dat u dit jaar nog actie dient te ondernemen of juist ervoor moet kiezen om nog even niks te doen en te wachten tot volgend jaar. De meest in het oog springende voorstellen zijn de…

Door de Hoge Raad is op 24 december 2021 besloten dat de bestaande box 3 wetgeving onhoudbaar is wegens schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen. Rechtsherstel moet worden verleend door middel van een heffing over werkelijk rendement. In reactie daarop heeft de staatssecretaris alle bezwaren in het kader van de massaalbezwaarprocedures over 2017 tot…

Moet u naar verwachting over het jaar 2021 nog inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen? Zorg dan dat er zo spoedig mogelijk een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Hiermee bespaart u namelijk belastingrente. Met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2022 belastingrente. Voor de inkomstenbelasting is het tarief 4% en voor de…

Onlangs is de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota geeft op hoofdlijnen informatie over de begroting voor 2023 en de wijze waarop deze plannen moeten worden gefinancierd. Hierbij wil het kabinet ook een aantal fiscale maatregelen nemen. Op de belangrijkste voorgestelde fiscale maatregelen gaan we hierna kort in. Inkorting tariefopstap vennootschapsbelasting met…

Vanaf 9 mei 2022 kunnen ondernemers subsidie krijgen bij de aanschaf van een vrachtwagen die schoon rijdt. Dat wil zeggen volledig elektrisch of op waterstof. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de omvang van de onderneming. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten…

De nieuwe Pensioenwet is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en de verwachting is dat deze door het parlement zal worden aangenomen en zodoende per 1 januari 2023 zal ingaan. De Pensioenwet is niet alleen van belang voor mensen die in loondienst werken en bij een pensioenfonds of verzekeraar een pensioen opbouwen via hun werkgever….

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, in de volksmond ook wel bekend als de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft zoals reeds in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet was vastgelegd. Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog…

Sinds 1 maart kunnen we de belastingaangifte over 2021 indienen. Een relatief nieuw onderwerp hierbij wat inmiddels wel bij veel belastingplichtigen speelt is het bezit van cryptomunten. Naar schatting zijn er zo’n 1,6 miljoen Nederlanders die cryptomunten zoals de bitcoin bezitten. Uiteraard wil de Belastingdienst dat ook graag weten. Maar vooralsnog hebben ze daar wel…

logo-footer