Zoals reeds eerder was uitgelekt, is met Prinsjesdag het voorstel gedaan om de belastingvrije schenking ten behoeve van de eigen woning af te schaffen per 1-1-2023. Naar verwachting zal dit voorstel ook zeker worden aangenomen aangezien het ook al in het regeerakkoord was opgenomen.

Om dus nog van deze schenkingsvrijstelling gebruik te maken, is het noodzakelijk om nog dit jaar actie te ondernemen. De vrijstelling die in 2022 mag worden benut bedraagt € 106.671. De voorwaarden om een belastingvrije schenking voor de eigen woning te doen zijn als volgt:

  • de begiftigde voldoet op het moment van de schenking aan het leeftijdsvereiste tussen de 18 en 40 jaar, of heeft een partner die voldoet aan het leeftijdsvereiste;
  • de begiftigde heeft niet eerder een beroep gedaan op een verhoogde schenkvrijstelling voor een schenking die hij heeft ontvangen van dezelfde schenker.
  • het betreft een schenking ten behoeve van de eigen woning. Deze voorwaarde kan op verscheidene manieren worden vervuld. De schenker mag een woning schenken die de begiftigde als eigen woning zal gebruiken, of een geldsom schenken die de begiftigde zal gebruiken voor de aankoop of onderhoud van een eigen woning dan wel de aflossing op een hypotheekschuld.
  • de schenking mag niet onder voorwaarden, zoals herroepelijkheid of een ontbindende voorwaarde, worden gedaan. De enige uitzondering is dat de schenking mag worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als deze niet wordt gebruikt voor de eigen woning in het jaar van de schenking of de twee daaropvolgende kalenderjaren;
  • de schenking wordt daadwerkelijk betaald door de schenker en mag dus in geval van een schenking in geldmiddelen niet schuldig worden gebleven door de schenker;
  • de begiftigde kan de juiste besteding aantonen als de inspecteur van de Belastingdienst daar naar vraagt;
  • de begiftigde moet in de aangifte schenkbelasting aangeven dat hij een beroep doet op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning. De aangifte moet vóór 1 maart van het kalenderjaar na het jaar van de schenking zijn gedaan.

Mocht u aan iemand een schenking ten behoeve van diens eigen woning willen doen maar heeft de begiftigde nog geen woning gekocht op dit moment, dan is het toch mogelijk om dit jaar de schenking uit te voeren. De begiftigde heeft dan nog in 2023 en 2024 de tijd om een woning te kopen en de schenking aan te wenden. Let wel op dat in een dergelijk geval in de akte van schenking wordt opgenomen dat de schenking wordt teruggedraaid op het moment dat de begiftigde de schenking niet in 2023 of 2024 gebruikt voor een eigen woning. Belangrijk is tevens dat het bedrag van de schenking dit jaar nog wordt overgemaakt aan de begiftigde. Wij adviseren om gezien de complexiteit van de regeling altijd een specialist te raadplegen als u dit jaar nog gebruik wil maken van de belastingvrije schenking voor de eigen woning.

CategoryAlgemeen
logo-footer