Samenstellen

Samenstellen jaarrekening
Samenstellen jaarrekening. Onder het samenstellen van een jaarrekening wordt verstaan het samenstellen van het verslag van het bestuur over de gang van zaken gedurende het boekjaar en over de verwachte gang van zaken in de toekomst. Bij het samenstellen van de jaarrekening worden de belangrijkste financiële gegevens weergegeven.

Begrip jaarrekening
Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Balans
Op de balans worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden en het eigen vermogen opgenomen, de zogenaamde passiva.

Winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies.

Doel jaarrekening
De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst- en verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd.

Verantwoord oordeel
De jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat alsmede de solvabiliteit en liquiditeit van uw bedrijf.

Publiceren jaarrekening
Als u een eenmanszaak, CV of VOF heeft, bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren (bij de KvK). Voor een Besloten Vennootschap geldt de verplichting tot het publiceren van de jaarrekening (of delen daaruit) wel.

Publiceren jaarrekening BV
Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop te publiceren en ter inzage te leggen bij het handelsregister (KvK). Naarmate een BV groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook een winst- en verliesrekening en de toelichting daarop), voor iedereen ter inzage worden gelegd.

Advies

SRL accountants en belastingadviseurs is de deskundige voor het Midden- en Kleinbedrijf. Niet alleen op administratief gebied zijn wij de aangewezen persoon om u te ondersteunen, maar ook op het gebied van personeel, aanvragen van financieringen, pensioenen, investeringsbeslissingen en alle andere zaken die te maken hebben met de financiële kant van uw (startende) onderneming.

Startende ondernemer
Een startende ondernemer moet aan veel zaken denken voordat hij of zij als ondernemer aan de slag kan. Wij kunnen u helpen met uw ondernemingsplan. Naast de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het aanvragen van een fiscaalnummer voor de nieuwe onderneming moet er ook in veel gevallen een financiering geregeld worden. Met ons relatienetwerk zijn wij u graag van dienst bij het beoordelen van investeringsplannen en kredietaanvragen.

Pensioenen, verzekeringen en hypotheken
Via onze relaties kunnen wij u ook voorzien van advies met betrekking tot pensioenen, verzekeringen en hypotheken. Wij hebben contacten met gerenommeerde kantoren.

Herstructurering en bedrijfsopvolging
Met onze ervaring en onze contacten in de regio kunnen wij u ook bijstaan in processen van herstructurering en/of bedrijfsopvolging. Hiervoor maken wij gebruik van onze contacten bij o.a. gespecialiseerde adviesbureaus en financiële instellingen zoals banken en participatiemaatschappijen.
Samen met u managen we de kennis die nodig is voor uw onderneming. Goed om te weten dat u als ondernemer er niet alleen voor staat.

Bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsovername is een complexe transactie. Een proces, waarin u als ondernemer zeker wilt zijn van elke stap. Goed advies maakt het verschil tussen verlies en succes, zowel qua geld als qua gevoel. SRL accountants en belastingadviseurs heeft ruime ervaring met bedrijfsovernames en adviseert van begin tot einde bij de te volgen tactiek en strategie.
Een bedrijfsoverdracht valt of staat bij een zorgvuldige, afgewogen analyse. Financiële, juridische en fiscale aspecten spelen een rol, maar ook wat minder objectieve zaken als identiteit en persoonlijkheid.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsovername?
Het overgenomen bedrijf heeft al een gevestigde naam en u hoeft waarschijnlijk minder energie te steken in het werven van nieuwe klanten. De medewerkers kennen het klappen van de zweep al. Dus u hebt gelijk kennis en kunde in huis. Bij sommige overnames kan het personeel hun dagelijkse werkzaamheden zelfs gewoon voortzetten. Bovendien heeft u de zekerheid van een bestaande kasstroom. Dit kan vooral in de beginperiode, waarin u vaak hoge kosten heeft, voordelig zijn. Kortom u heeft een goede startpositie.

Wat ga ik precies kopen?
Voordat u een bedrijf koopt, is het belangrijk om op het netvlies te krijgen wat u precies gaat overnemen. Is dat een eenmanszaak, dan koopt u de activa en kunt u bij wijze van spreken meteen al aan de slag. Bij een besloten vennootschap (BV) ligt dat ingewikkelder. U kunt de BV overnemen, met daarin alle activa en passiva, baten en lasten. U kunt alleen de activa overnemen die nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. Dan koopt u bijvoorbeeld alleen een pand met alle bijbehorende machines en voorraad en laat de overige activa bij de verkopende partij. U kunt ook in eerste instantie de activiteiten-BV overnemen en het pand en de machines voorlopig huren.

Het spreekt voor zich dat alles voor- en nadelen heeft. Er is geen standaard lijst die een pasklare oplossing biedt, elke situatie is uniek.