Vennootschapsbelasting

Lichamen

Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen, eventueel gecorrigeerd aan de hand van diverse fiscale regelingen . Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met een aandelenkapitaal en co√∂peraties. De meest voorkomende lichamen zijn: 

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)


Stichtingen en verenigingen

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven. Lichamen die in Nederland gevestigd zijn, worden beschouwd als binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.

Het tarief van de vennootschapbelasting is een stuk lager dan het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Wel dient er op een later tijdstip over de dividenduitkeringen nog dividendbelasting betaald te worden.

Aangezien de tarieven voor de vennootschapbelasting momenteel historisch gezien laag zijn, wordt de keuze voor de BV (vennootschapbelasting) steeds interessanter ten opzichte van de eenmanszaak (inkomstenbelasting). Uiteraard is dit afhankelijk van het winstniveau.

Wij kunnen voor u nagaan wat voor uw onderneming het beste is.

De Belastingdienst onderscheidt lichamen van natuurlijke personen. Waar natuurlijke personen aangifte inkomstenbelasting doen, daar doen lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte vennootschapsbelasting.


Belasting in Nederland

Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt

Lichamen opgericht naar Nederlands recht worden volgens de Wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd.


Deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening


Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling zorgt dat winsten en verliezen uit een deelneming geen deel uitmaken van uw belastbare winst. Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om dividend. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast en de verliezen zijn niet aftrekbaar.


Verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar kunt u op 2 manieren verrekenen:

  • U verrekent het verlies van het jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back genoemd. Carry back betekent verrekening met winst uit het verleden.
  • U verrekent het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.


Verrekening door carry forward

Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar.


Wanneer verliezen niet verrekenen?

In 3 situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt verliezen misschien niet verrekenen in de volgende situaties:

  • Er treedt een belangenwijziging in de vennootschap op.
  • Er is sprake is van houdsterverliezen.
  • Uw beleggingsinstelling werd in een eerdere periode niet als beleggingsinstelling aangemerkt.