Wettelijke controle

Voor u als ondernemer is het van belang om te kunnen vertrouwen op de cijfers en te weten dat de regels op de juiste wijze worden nageleefd. Retèl Van der Linden verricht de jaarrekeningcontrole van ondernemingen die wettelijk controleplichtig zijn. Retèl Van der Linden bezit hiervoor de vereiste Wta-vergunning.
Een wettelijke controle is een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties. De meest bekende wettelijke controle is de controle van de jaarrekening die voortvloeit uit artikel 393 BW2. Een onderneming of een instelling is volgens artikel 396 BW wettelijk controleplichtig indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 criteria:

  • Omzet van meer dan 12 miljoen euro
  • Balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
  • Meer dan 50 medewerkers in dienst

Het doorlichten van de administratieve organisatie en interne beheersing en mogelijke risico’s maakt onderdeel uit van de controle. Dit is voor ons maar ook voor ú als ondernemer van belang. Onze aanpak bij de accountantscontrole en accountantsverklaring is helder en efficiënt. Wij bespreken uw strategie, doelstellingen en eventuele risico’s die hieruit voortkomen. Samen met u brengen wij in beeld welke maatregelen u hebt getroffen om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Aan de hand van deze informatie controleren wij uw jaarrekening waarbij wij, om dubbel werk te voorkomen, waar mogelijk gebruikmaken van uw interne controles en andere beschikbare informatie. De uiteindelijke conclusie van onze controle komt tot uitdrukking in de verklaring bij de jaarrekening.