Samenstellen

Samenstellen jaarrekening
Samenstellen jaarrekening. Onder het samenstellen van een jaarrekening wordt verstaan het samenstellen van het verslag van het bestuur over de gang van zaken gedurende het boekjaar en over de verwachte gang van zaken in de toekomst. Bij het samenstellen van de jaarrekening worden de belangrijkste financiĆ«le gegevens weergegeven.

Begrip jaarrekening
Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiƫle administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Balans
Op de balans worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden en het eigen vermogen opgenomen, de zogenaamde passiva.

Winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies.

Doel jaarrekening
De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst- en verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd.

Verantwoord oordeel
De jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat alsmede de solvabiliteit en liquiditeit van uw bedrijf. 

Publiceren jaarrekening
Als u een eenmanszaak, CV of VOF heeft, bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren (bij de KvK). Voor een Besloten Vennootschap geldt de verplichting tot het publiceren van de jaarrekening (of delen daaruit) wel.

Publiceren jaarrekening BV
Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop te publiceren en ter inzage te leggen bij het handelsregister (KvK). Naarmate een BV groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook een winst- en verliesrekening en de toelichting daarop), voor iedereen ter inzage worden gelegd.