AFM verleent vergunning

Retèl Van der Linden Accountants en Belastingadviseurs beschikt over een AFM vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij middelgrote en grote ondernemingen met uitzondering van Organisaties van Openbaar Belang. Onder deze laatste worden verstaan beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Sinds 1 oktober 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden die bepaalt dat het in Nederland verboden is wettelijke controles te verrichten zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben verkregen. Vanaf 1 oktober 2008 mogen ondernemingen hun wettelijke controles alleen laten verrichten door een accountant met een vergunning van de AFM. Het verkrijgen van de vergunning brengt voor Retèl Van der Linden verplichtingen met zich mee zoals die bij of krachtens de Wta, de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten zijn gesteld. Retèl Van der Linden Accountants en Belastingadviseurs wordt geacht de bepalingen die van toepassing zijn na te leven De AFM zal doorlopend toezicht houden door risicogericht en periodiek controles uit te voeren.